Skuteczne szkolenia językowe, które pracują na sukces każdej firmy!
Training1

ETAP I: PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA

 1. AUDYT JĘZYKOWY - odpowiednie zdiagnozowanie aktualnej znajomości języka (test ustny i pisemny).


 2. PODZIAŁ NA GRUPY - ze względu na poziom zaawansowania, cele i potrzeby językowe oraz dyspozycyjność kursantów.


 3. PLAN SZKOLENIA - ustalenie harmonogramu zajęć, częstotliwość testów okresowych oraz wybór metod, podręczników i lektorów.
Training2

ETAP II: W TRAKCIE SZKOLENIA

 1. MONITORING REALIZACJI KONTRAKTU - Koordynator szkolenia pozostaje w stałym kontakcie z Działem Szkoleń lub przedstawicielem firmy ze strony Klienta. Dbałość o szybki przepływ informacji w układzie LEKTOR - BIURO - KLIENT.


 2. MONITORING PRACY LEKTORÓW:

  • HOSPITACJA ZAJĘĆ - zajęcia każdego z lektorów są hospitowane kwartalnie.

  • WARSZTATY - warsztaty metodyczne dla lektorów

  • SPOTKANIA METODYCZNE - Lektorzy spotykają się raz w miesiącu w celu przedyskutowania bieżących spraw metodyczno-organizacyjnych. Kluczowe informacje przekazywane są do wiadomości Działu Szkoleń lub osoby koordynującej szkolenie ze strony Klienta


 3. MONITORING EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA:

  • TESTY - Każdy semestr kończy się testem sprawdzającym postępy kursanta w nauce w zakresie obszarów językowych tj. mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, słownictwo, gramatyka.

  • FREKWENCJA - Frekwencja każdego kursanta jest sprawdzana na każdych zajęciach i podsumowywana miesięcznie lub na koniec kursu.

  • ANKIETA - raz w semestrze kursant wypełnia ankietę zadowolenia z przebiegu szkolenia - informacja zwrotna od kursanta dotycząca wszystkich aspektów szkolenia.

  • RAPORTOWANIE - raporty okresowe z przebiegu realizacji szkolenia - frekwencja i postępy w nauce kursanta (na życzenie Klienta).
Training3

ETAP III: PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. OCENA IMIENNA - na koniec szkolenia zapewniamy szczegółową ocenę postępu kursanta w nauce w rozbiciu na poszczególne sprawności językowe.


 2. CERTYFIKAT - kursant objęty szkoleniem otrzymuje certyfikat ukończenia kursu językowego potwierdzający zakres czasowy szkolenia oraz poziomu znajomości języka obcego.